Mega Alberto Cousins High Scores

Name Score
1 jaredsucks 10500
2 jaredsucks 10500
3 jaredsucks 10500
4 jaredsucks 10500
5 jaredsucks 10500
6 jaredsucks 10500
7 jaredsucks 10500
8 jaredsucks 10500
9 jaredsucks 10500
10 jaredsucks 10500